Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy si viete stiahnuť aj tu:formulár na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno:

 Mgr. Nikola Hrebiková

Ulica a číslo:

 Bernolákova 448/4

Mesto:

 Stará Ľubovňa

PSČ:

 064 01

IČO:

 54194504

DIČ/IČ DPH:

 1085421315

Kupujúci

Meno a priezvisko:

 

Ulica a číslo:

 

Mesto:

 

PSČ:

 

Telefón:

 

E-Mail:

 

V prípade objednávky na firmu vyplňte aj:

IČO:

 

DIČ/IČ DPH:

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy / od zmluvy o poskytnutí služby (*) zakúpenej prostredníctvom internetovej stránky www.mambolino.sk .

Dátum potvrdenia objednávky: ……………………………………………………………………………………….
Číslo objednávky: …………………………………………………………………………………………………………
Dátum prevzatia objednávky: …………………………………………………………………………………………

Žiadam preto o vrátenie (zaškrtnite len jednu možnosť):

  

plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

   
  

čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od

  

zmluvy)

Názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:

 

Požadovanú sumu mi vráťte (*): poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore) / prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:……………………………………………………………….

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

V ……………………………….. Dňa ……………………..

 

 

………………………………

Meno priezvisko

(podpis)

 

 (*) Nehodiace sa prečiarknite

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na hore uvedenú adresu predávajúceho alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu info@mambolino.sk .

 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

 

 

X
Na začiatok